zavolejte nám: +420 777 814 061

Všeobecné obchodní podmínky výroby a dodání díla

Libor Svoboda, se sídlem Babice nad Svitavou 260, 664 01 , IČ 46923403.

I. Úvodní ustanovení

Libor Svoboda dodává reklamní odznaky (dále jen „dílo“) za podmínek stanovených v těchto “Všeobecných obchodních podmínkách výroby a dodání díla” (dále jen “VOP”) pokud však nestanoví písemná smlouva (dále jen „smlouva o dílo“) uzavřená mezi zhotovitelem a zájemcem o zhotovení díla (dále jen „objednatel“) jinak. Objednatel písemným potvrzením smlouvy o dílo vyslovuje souhlas se zněním těchto VOP, které jsou platné pro smluvní poměr mezi zhotovitelem a objednatelem ke dni platnosti a účinnosti písemné smlouvy o dílo.

II. Uzavření smlouvy

K uzavření smluvního poměru (smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:

a) písemným potvrzením (akceptací) písemného Závazného návrhu objednatele (včetně elektronické pošty) na zhotovení díla zhotovitelem (dále též „Závazný návrh“)

b) zahájením realizace výroby díla zhotovitelem a to na základě písemného návrhu objednatele

III. Změny parametrů

Veškeré požadavky objednatele na změny parametrů pro tisk a dodání díla, musí být odsouhlaseny písemně oběma stranami.

IV. Tiskové podklady

1. Podklady pro realizaci díla dodá objednatel zhotoviteli v předem dohodnutém termínu.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro urychlení komunikace lze v této věci využít elektronickou poštu. V případě vzniku sporu týkajícího se prokázání doručení zprávy elektronickou poštou je nositelem důkazního břemene objednatel.

3. Pokud dodané podklady k tisku nebudou splňovat požadavky na kvalitu, budou vráceny objednateli k přepracování. Nepředá-li objednatel podklady k tisku zhotoviteli v předem dohodnutém termínu, projednají smluvní strany nový možný termín dodání a nový termín zhotovení díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za škodu vzniklou tím, že narušil naplánovaný výrobní harmonogram zhotovitele. V případě výrobních problémů s naplánováním nového termínu zhotovení díla je určující požadavek zhotovitele na stanovení náhradního termínu zhotovení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Objednatel nese odpovědnost za veškeré tiskové podklady, které dodá zhotoviteli. Objednatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví (zejm. práva autorská) třetích osob, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů. V případě, že by však dle jeho názoru byly dodány materiály v rozporu s tímto ustanovením, je oprávněn zhotovení díla odmítnout. Poruší-li objednatel povinnost dle tohoto odstavce, odpovídá výlučně sám třetím osobám za případnou škodu, či jinak škodlivé následky. Stejně odpovídá objednatel za škodu, kterou tímto způsobí zhotoviteli, včetně ušlého zisku, jiných škod např. poškozením dobré pověsti atd., či jiné škody a nebo jiných škodlivých následků.

V. Odsouhlasení tisku, výroby

Pokud o to objednatel předem písemně požádá, je zhotovitel povinen před zahájení tisku objednatele vyzvat k odsouhlasení správnosti tisku. Objednatel je v takovém případě povinen se okamžitě písemně (nebo jiným vhodným způsobem) vyjádřit a odsouhlasit správnost zahájení zhotovení díla nebo sdělit okamžitě zhotoviteli výhrady k zhotovenému dílu. Nedostaví-li se objednatel, nebo jeho pověřený zástupce ve stanovenou dobu ke kontrolnímu tisku (náhledu zhotovení díla), má se za to, že zhotovení díla je v pořádku a schváleno. Objednatel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody.

VI. Doprava zhotoveného díla

1. V případě smluvního ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, že dopravu zhotoveného díla zajistí zhotovitel, je objednatel povinen doručit zhotoviteli přesné přepravní dispozice a expediční specifikaci dodání díla.

2. Přepravní dispozice a expediční specifikaci je objednatel povinen doručit zhotoviteli, (v případě, že přepravní dispozice a expediční specifikace není součástí smlouvy o dílo mezi smluvními stranami) nejpozději do 2 pracovních dnů před vlastní expedicí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Přepravní dispozice a expediční specifikaci předloží objednatel zhotoviteli v písemné podobě. Po dohodě může být toto provedeno elektronickou poštou, faxem nebo doručeno v písemné podobě kurýrní službou.

3. Pokud přepravu zhotoveného díla bude zajišťovat zhotovitel na základě požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel oprávněn dopravu zhotoveného díla objednateli fakturovat na základě smluvního ujednání.

VII. Balení díla

1. Dílo bude baleno podle dispozic a způsobem tak, jak bude ujednáno mezi smluvními stranami. Dispozice a způsob balení musí objednatel specifikovat písemnou formou.

2. Zhotovitel přiloží ke každé zásilce fakturu, v níž uvede své obchodní jméno a sídlo, dále objednatele, či příjemce určeného objednatelem a uvedeného ve smlouvě o dílo, rozdělovníku nebo v písemné přepravní dispozici a název zakázky – díla, počet výrobků a počet balíků.

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na konkrétní zhotovené dílo a jeho vlastnosti jsou odvislé od záručních podmínek použitých komponentů (např. druh použitého papíru, tiskových barev atd.), které jsou deklarované výrobcem a dodavatelem konkrétně použitého materiálu zhotoviteli a řídí se těmito specifickými záručními podmínkami. Za rozhodující pro určení odpovědnosti za vady ze strany zhotovitele je okamžik přechodu nebezpečí škody na díle. Tento okamžik je stanoven na dobu, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu zhotovitel umožní nakládat s řádně zhotoveným dílem a objednatel poruší řádně uzavřenou smlouvu o dílo tím, že si dílo nepřevezme včas. Nebezpečí škody na zboží se řídí zákonnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a právním řádem ČR.

IX. Reklamace a reklamační podmínky

1. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla nebo jeho části toto dílo řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho parametry, zda odpovídají dohodnutým požadovaným parametrům a jakosti a zda je dílo vyrobeno podle smluvního ujednání nebo zařídit neodkladně jeho prohlídku a podle možnosti zkontrolovat množství, jakost provedení a obal díla.

2. Má-li zhotovitel dodat dílo podle vzorku nebo předlohy, je zhotovitel povinen dodat dílo s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil objednatel před zhotovením díla a na jehož konkrétních vlastnostech se smluvní strany písemně dohodly. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením díla podle tohoto vzorku – předlohy a určením díla popsaným ve smlouvě, je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určení rozpor, má mít dílo vlastnosti podle obou těchto určení.

3. V případě, že objednatel po převzetí díla zjistí vady na díle, je povinen o této skutečnosti okamžitě písemně (doporučeným dopisem, e-mailem) vyrozumět zhotovitele a společně se zhotovitelem projednat způsob vyřízení reklamace. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory především mimosoudní cestou a to vzájemným jednáním.

4. Nebude-li ve smlouvě o dílo určeno jinak, je zhotovitel povinen na písemnou reklamaci objednatele, že dílo vykazuje vady, odpovědět, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné reklamace od objednatele, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak.

X. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za zhotovení díla na základě zaslaného nebo jinak doručeného řádného daňového dokladu (dále jen faktura). Faktura je splatná objednatelem v době od data vystavení do posledního dne splatnosti. Délka doby splatnosti faktury je určena počtem dnů ode dne jejího vystavení, dojednaných mezi smluvními stranami ve smlouvě o dílo. Cena je uváděna včetně sazby DPH. Za den úhrady faktury je považován den, kdy je předem domluvená částka připsána na účet zhotovitele.

2. Zhotovitel má právo při projednávání smluvních podmínek spojených s tiskem díla určit platební podmínky úhrady ceny za dílo a učinit tato opatření:

a) nevydat dílo nebo jeho část pokud není uhrazena faktura za předcházející dílo, které bylo objednateli řádně předáno

b) vystavit zálohové faktury a to až do výše celkové ceny díla

c) požadovat zajištění neuhrazené ceny díla vystavením směnky vlastní (na fyzickou osobu nebo na právnickou osobu) objednatele

3. V případě, že objednatel nezaplatí řádně, včas a v termínu splatnosti jakoukoli fakturu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn účtovat, počínaje prvním dnem prodlení až do dne úhrady celé dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené části ceny díla do zaplacení. Uplatní-li zhotovitel uvedený nárok, není objednatel oprávněn úhradu smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení bezdůvodně odmítnout. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.

4. Smluvní pokutu je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě stanovené zhotovitelem a uvedené ve vyúčtování o smluvní pokutě. Objednatel se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti uhradit dlužné částky a náklady spojené s upomínkou.

5. Změní-li se výrobní náklady zhotovitele (nákladové položky pro výrobu díla), nad jim akceptovatelnou úroveň ziskovosti výroby díla, zejména zvýší-li se ceny papíru, barev, atd. v době od uzavření smlouvy o dílo do termínu dodání díla nebo v průběhu trvání Rámcové smlouvy o dílo, zavazují se obě smluvní strany jednat o nové ceně za dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany o nové ceně do 15-ti kalendářních dnů od zahájení jednání o změně ceny díla, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel, při takovém odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, nemá nárok na náhradu vzniklé škody.

6. Pokud dojde k prodlení zhotovitele s dodáním díla, případně části díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny zhotovovaného díla, případně části díla za každý kalendářní den prodlení do dne dodání. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce nevzniká v případě, že prodlení zhotovitele je způsobeno okolnostmi nezávislými na vůli zhotovitele, tzv. vyšší mocí.

XI. Ukončení smlouvy

1. Každá ze smluvních stran může smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v průběhu 30 kalendářních dnů od oznámení změny VOP v případě, že provedená změna těchto podmínek výrazným způsobem nebo zásadně mění smluvní poměr mezi zhotovitelem a objednatelem v neprospěch objednatele.

4. Výpovědí nebo odstoupením od smlouvy o dílo není dotčen závazek objednatele uhradit řádně zhotoviteli veškeré dlužné částky a dále nejsou dotčena ustanovení o smluvních pokutách.

5. V pochybnostech se má za to, že zásilka doručovaná poštou byla doručena nejpozději sedmý den od odeslání. Nevyzvedne-li si objednatel z neznámého důvodu poštovní zásilku doručenou poštovním úřadem, považuje se výpověď nebo odstoupení za doručené, i když se objednatel o obsahu listiny nedověděl.

XII. Odpovědnost za škodu, náhrada škody a vlastnické právo k dílu

1. Zhotovitel odpovídá objednateli pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy a z těchto VOP. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu způsobenou nekvalitním zhotovením díla, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost.

2. Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel ze Smlouvy povinen.

3. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla objednateli, či jiné smluvně dohodnuté osobě nebo přepravci nebo po uplynutí desátého dne poté, co objednatel obdržel od zhotovitele výzvu k převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě není odpovědný za znehodnocení nebo zničení díla vůči objednateli. V případě uskladnění hotového díla u zhotovitele do doby převzetí objednatelem (po marné výzvě k převzetí díla), má zhotovitel nárok na uhrazení nákladů spojených se skladováním zhotoveného a nepřevzatého díla.

XIII. Odpovědnost za vady

Zhotovitel neodpovídá za vady díla a škody způsobené tím, že použil na základě požadavku objednatele jím dodané nebo jím vybrané podklady pro tisk díla, jako např. digitální náhled, digitální nátisk, papír, barvu, nebo jiné komponenty pro zhotovení díla. V případě, že použití takových věcí a komponentů způsobí prodlení zhotovitele se zhotovením díla, není objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení, remitendy – vrácení, jiné smluvní pokuty a sankce, či uplatnit své nároky z vad. Naopak zhotovitel je v takových případech oprávněn domáhat se vůči objednateli náhrady vzniklé škody a ušlého zisku.

XIV. Změna všeobecných podmínek a jejich platnost

Zhotovitel je oprávněn VOP měnit a upravovat. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

XV. Rozhodné právo a náležitost soudů

1. Obchodní poměr smluvních stran se řídí platným právním řádem České republiky.

2. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění (občanský soudní řád) a věcně i místně příslušný je soud na území ČR.

3. Práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o dílo a VOP, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí českým právem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

XVI. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo právně nevynutitelné, a taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto VOP, budou tato ustanovení VOP vykládána tak, jako by nezákonná, neplatná a právně nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu těchto VOP.

2. Obě smluvní strany se zavazují, že v rámci svého obchodního styku budou zachovávat mlčenlivost. Porušením mlčenlivosti není uplatnění oprávněného nároku jednou ze smluvních stran soudní cestou.

Napište nám

Rádi Vám poradíme se vším, co jste na webu nenašli.